Alkotmányunk

Brit Magyar Orvosszövetség

1. A szervezet neve

A Szövetség neve Brit Magyar Orvosszövetség. A Szövetség nem regisztrált jótékonysági egyesület.

2. Célok:

A Szövetség céljai:

1. Tagjai szakmai érdekeinek előmozdítása és fenntartása, valamint az Egyesült Királyságban élő magyar egészségügyi közösség (orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az orvostudományhoz rokon szakmák képviselői, az orvosbiológiai tudományok kutatói) közötti kapcsolatépítés elősegítése.
2. A Szövetség nevében folyóiratok kiadása és terjesztése az egészségügyi ellátás és az egészségügyi oktatás előmozdítása érdekében.
3. Az egészségügyi szakemberek segítése és támogatása karrierlehetőségeik optimalizálásában.
4. ASzövetség keresztül a helyi és központi, egészségügyi és nem egészségügyi szervekkel való kollektív kommunikáció fokozása az Egyesület tagjainak érdekeinek fenntartása és előmozdítása érdekében.
5. A Szövetség tagjai és egyéb ágazatai közötti együttműködés révén az orvosi szolgáltatásokat, az oktatást és a kutatást magában foglaló tevékenységek fejlesztése. Szintén magában foglalja a tagok folyamatos szakmai fejlődésének támogatását.
6. Szakmai információk, szakértelem és technológiák cseréje a Szövetség különböző ágazatai és más hasonló egészségügyi szervezetek között az Egyesült Királyságon belül és kívül.
7. Az érintett diákcsoportok támogatása és együttmûködés elősegitése.
8. Támogatást nyújt tagjainak tudástranszferük maximalizálásában a magyar egészségügyi rendszer és szakmapolitika fejlesztése javára.
9. A magyar egészségügyi szakemberek látogatásának támogatása és elősegítése a magyar egészségügyi rendszerben.
10. A Szövetség t céljainak megvalósítása érdekében hálózatépítő rendezvényeket, tanulmányutakat és rendszeres kommunikációt szervez e-mailben, a Szövetség honlapján, közösségi médiában (pl. Facebook, stb).

3. Tagok

1. Taggá válhat mindenki, aki a Szövetség céljait támogatja, tevékenységében részt venni és egyéb kötelezettségeinek eleget tud tenni, beleértve a tagdíj fizetését.
2. A tagság feltétele a Szövetség bizottsága által jóváhagyott sikeres regisztráció, az online regisztrációs lap benyújtása és az időről időre meghatározott éves díj befizetése. A 2022-es évre a tagsági díj évi 20 font.
3. A tagok rendszeresen értesülnek az ülésekről (beleértve az éves közgyűlést), konferenciákról, vitacsoportokról stb.
4. A tagság az érintett tag kérelmére megszűnik. A tagság a bizottság határozatával megszüntethető abban az esetben is, ha a tag a Szövetség alapszabályát megsértette, vagy a Szövetség hírnevét sértette.

4. Esélyegyenlőség

A csoport nem tesz megkülönböztetést sem, faj, bőrszín, etnikai vagy nemzeti származás, szexualitás, testi fogyatékosság, vallási vagy politikai meggyőződés, családi állapot vagy életkor alapján.

5. Bizottság és tisztségviselők

1. A Szövetség ügyeit a Szövetség rendes tagjaiból álló, a rendes közgyűlés által választott bizottság intézi. A bizottság tagjainak mandátuma általában három évre szól, és ezt követően újra jelöltethetik magukat.
2. A tisztségviselők hivatalból a bizottság tagjai, és a következők: elnök és üzletvezető. A tisztségviselőket a bizottság választja meg három évre. A bizottságban nem ügyvezető tagok is lehetnek (helyettesek), akik lehetnek a Szövetség tagjai, de jöhetnek a Szövetség kívülről is, akik speciális késpességeket vagy ismereteket hoznak magukkal.

6. Éves rendes közgyűlés és egyéb közgyűlések

1. A Szövetség éves közgyűlést tart.
2. A közgyűlés időpontjáról és helyszínéről a tagokat 28 napon belül e-mailben értesítjük, és a tájékoztatás a Szövetség honlapján és Facebook oldalain is megjelenik.
3. A közgyűlések közötti maximális idő 15 hónap.
4. A tagok a közgyűlést megelőző 10 munkanapig e-mailben terjeszthetik fel megvitatásra a kérdéseket az üzletvezetőnek. A napirendet e-mailben minden taghoz eljuttatjuk legalább egy héttel a megadott időpont előtt.
5. A közgyűlést az elnök, vagy ha az elnök nincs jelen, a bizottság egy másik tagja, akit a jelenlévő tagok egyszerű kézfeltartással javasoltak és kirendeltek.
6. A Közgyűlés határozatképes, ha az Ügyvezető Bizottság két tagja és legalább tíz tagja ott van.
7. A közgyűlés feladatai közé tartozik 1) a Szövetség t elnökének beszámolója a Szövetség elmúlt évi tevékenységéről, 2) az üzletvezető éves pénzülgyi beszámolója 3) az egyesület Bizottsági tagojainak megválasztása.

7. Közgyűlések

A vezetőség évente legalább kétszer ül össze. A közgyűlést az elnök vezeti és a határozatképességhez minimum két másik vezetőségi tag jelenléte szükséges

8. Rendkívüli közgyűlés:

Rendkívüli Közgyűlést lehet igényelni olyan fontos ügyek megtárgyalására, amelyeket az egész tagság elé kell terjeszteni, mint például az alkotmánymódosítás. Rendkívüli Közgyűlést a bizottság, vagy a tagok is kérhetik. A rendkívüli Közgyűlésről minden tagot legalább 10 nappal korábban értesíteni kell az ülés időpontjáról és helyszínéről. A határozatképességhez legalább két bizottsági tag és további öt tag résztvétele szükseges.

9. Pénzügyek

A Szövetség nevében bankszámlát vezetnek a bizottság által jóváhagyott bankban. A számla aláírói a Szövetség tisztségviselői lesznek. Minden tranzakcióhoz két aláírás szükséges (elnök és üzletvezető). A bevételek és kiadások nyilvántartását az üzletvezető vezeti, és minden ülésről pénzügyi kimutatást ad. Az éves számlakivonatot az éves közgyűlés elé terjesztik. Az Szövetség által befolyt összes pénzt kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra lehet fordítani.

10. Alkotmány módosításai

A rendes közgyűlés vagy a rendkívüli közgyűlés dönthet az Alapszabály módosításáról. A javasolt változtatásokról a tagokat 10 nappal előre kell értesiteni. Ha szavazásra van szükség, akkor 2/3-os többség szükséges.

11. Feloszlatás

Abban az esetben, ha a Szövetség úgy dönt, hogy megszünteti, a megállapodás szerinti eljárást kell követni. Az elnök és az üzletvezető a tagokkal való egyeztetést követően rendkívüli közgyűlésen tesz javaslatot a tagoknak a feloszlatásra. Kétharmados többség szükséges, és legalább 3 héttel előzetesen értesíteni kell az irányítóbizottságot. A feloszlatással kapcsolatos rendelkezéseknek magában kell foglalniuk az egyesület birtokában lévő pénzeszközök vagy eszközök elidegenítését is. Az ilyen pénzek vagy eszközök elidegenítése egy bejegyzett egyesült királyságbeli jótékonysági intézménynek való átutalással történik, amelynek céljai összeegyeztethetők a Szövetség célkitűzéseivel.

crossmenu